APEL

VZPOSTAVITEV JAVNO DOSTOPNIH RADIJSKIH FREKVENC (english below)

S tem apelom umetniški projekt radioCona – občasna radijska postaja za sodobno umetnost sproža razpravo o pobudi za vzpostavitev pasu prosto dostopnih radijskih frekvenc.

Predlagamo, da se vzpostavi in zagotovi radijsko frekvenčno območje na nacionalnem nivoju, ki je ne zaseda medij kot fizično telo, temveč je na razpolago začasnim javnim projektom ali iniciativam, ki za svojo realizacijo potrebujejo radijsko frekvenco. Tako frekvenco bi brezplačno lahko zasedali raziskovalni projekti nekomercialne vsebine na področju umetnosti, znanosti, izobraževanja, civilne pobude, nevladne organizacije in podobni.

Frekvenca 88.8MHz (ali katera druga, tehnično bolj primerna), ki jo sedaj občasno zaseda projekt radioCona, bi lahko postala tovrstno namembna frekvenca.

Na ta način se družbi zagotovil prost dostop do javnega prostora – radijske frekvence, kot javnega dobrega. Odpre se polje za omogočanje in vzpodbujanje raznovrstnih projektov, ki ponudijo nove vsebine radijskemu/medijskemu prostoru, s čimer se dodatno zagotovi medijski pluralizem. Vzpostavi se medijski prostor, ki je prost tržnega komuniciranja in izkoriščanja naravnih dobrin, kakršen je tudi radijski prostor.

V tem času razstave MNC (23.9 in 18.10. 2008) je Apel za razpravo VZPOSTAVITVI JAVNO DOSTOPNIH RADIJSKIH FREKVENC prost za komentiranje in dodajanje mnenj.

Vabljeni h konkretiziranju in sodelovanju.

**
A call for public debate on the

ALLOCATION OF A FREE-ACCESS FREQUENCY BAND

With this call, the art project radioCona – a temporary radio station for contemporary art starts the initiative for the allocation of a free-access frequency band.


We propose that a frequency band be allocated on a national level, not to any one particular medium, but available to temporary public projects that require a radio frequency for its realization. Such frequencies would be used free of charge by research projects, non-commercial contents in the sphere of the arts, sciences, education, civil society initiatives, NGOs, and similar users.


In this way, society is granted free access to public space – or a radio frequency as a public good. This opens up the field for realizing and advancing projects that provide new contents for radio/media space, which further contributes to the pluralism of the media. A media space is constituted that is free of marketing communications and exploitation of public goods such as media/radio space.


For the duration of the Museum in the Streets project, that is, between 23 September and 18 October, the call for public debate on the ALLOCATION OF A FREE-ACCESS FREQUENCY BAND is free for posting comments.

Give us your opinion!

Advertisements

  1. 1 a selection of radioCona projects « radioCona

    […] 4, 2009 in RadioCona APEL – VZPOSTAVITEV JAVNO DOSTOPNIH RADIJSKIH FREKVENC  link A call for public debate on the – ALLOCATION OF A FREE-ACCESS FREQUENCY BAND * projekt 7 […]
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: